Seminarid ja koolitused

Lepingud ja õigusega seotud küsimused Eesti tänases ehitusruumis

16. aprill 2019

Lektor: Veikko Puolakainen, MAAdvokaadibüroo NOVE OÜ vandeadvokaat

Seminari kava

10:00 - 11:30

Ehitusega seotud lepingud

 1. Võimalikud lepingulised suhted ehituses ja sellega seotud riskide jaotus (ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping, projekteerimisleping, ehitus-projekteerimisleping, omanikujärelevalve leping);
 2. Seadusest tulenevad imperatiivsed piirangud lepinguvabadusele ehituslepingute sõlmimisel – mida ja millises ulatuses saab ehitusega seonduvalt lepingutega reguleerida, millised piirangud kokkulepete sisule tulenevad seadusest, asjakohane ja kohtupraktika;
11:30 - 12:00

KOHVIPAUS

12:00 - 13:30

3. Riigihankemenetluses sõlmitud leping kui tüüptingimustel sõlmitud leping VÕS § 35 jj mõistes, tüüptingimuste kehtetus, tõlgendusreeglite erinevus võrreldes „tavaliste“ lepingutega;
4. Riskide kaardistamine ja  maandamine ehituslepingute sõlmimisel (milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida. Näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saaks selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida);
5. Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse;

13:30 - 14:00

LÕUNA

14:00 - 15:30

Õiguskaitsevahendid ja nende kasutamine

6. Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes, sh

 • lepingu täitmisenõue ja piirangud, sh puuduste likvideerimine,
 • kahju hüvitamine,
 • hinna alandamine,
 • leppetrahv,
 • lepingust tulenevate kohustuste täitmise peatamine,
 • töövõtulepingust taganemine vs erakorraline ülesütlemine vs lepingu korraline ülesütlemine;

7. Õiguskaitsevahendite hierarhia ja kasutamise piirangud töövõtulepingu puhul;

8. Ehitise garantii

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Seminar toimub teisipäeval 16. aprillil 2019 kell 10.00-16.00 Ehituskeskuses Rävala pst 8, Tallinn.

Osavõtutasu 110 EUR, üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

 • Arve saadame e-postiga Teie poolt registreerumisel märgitud meiliaadressile. Seminari päeval on võimalik maksta sularahas või maksekaardiga.
 • Osavõtutasu palume maksta enne seminari ET Infokeskuse AS arveldusarvele EE072200221006113932 Swedbank.
 • Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja loengumaterjale.
 • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,3 täiendõppe arvestuspunktiga.

Lisainfo: tel 660 4555 Ehituskeskus

Registreerumine lõppenud