Ehitusalane kirjandus

Kirjandusega saab tutvuda ja osta Ehituskeskusest, tellimusi võib saata ka meiliga.

RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend

Käesolevas paigaldusjuhendis käsitletakse termoplastist valmistatud vee- ja
kanalisatsioonitorustike kehtivate SFS-, EVS ja EVS-EN-standardite kohaselt ehitamist pinnasesse ja vette. Juhendit rakendatakse nende torustike
projekteerimisel ja ehitamisel ning ehitusega kaasnevate dokumentide, nt
töökirjelduste koostamisel.
Juhendi sobivaid osi võib kasutada plastist drenaazitorustike, truupide ning
maagaasitorustike projekteerimisel ja ehitamisel. Juhend on koostatud kasutajasõbralikult, koondades isevoolsete ja survetorustike
kõik ehitustehnilised tööd ühe pealkirja alla, välja arvatud veekogudesse
ja hoonega seotud võrkude paigaldamisel, mida käsitletakse eraldi pealkirja
all. Toru toimivust, ehitusprojekti, toru klassi valimist ning kontrollimist ja järelevalvet vaadeldakse omaette peatükkides. Lisades on antud pinnaseliikide geotehniline liigitus ja külmumispiirid, isevoolsete torustike deformatsioonid ning surve- ja tiheduskatseid puudutavad standardid SFS 3113…SFS 3115.
Kergesti kasutatav ja praktiline juhend on toeks heale ehitustavale ning
juhendab erapooletult materjali valimist ja rõhutab korraliku projekti tähendust.
Raamat on tõlgitud ja välja antud ET Infokeskuse AS ja EVKIS-e poolt.
RIL 77-2013 peatükid sisukorra järgi:
1. Kasutusala
2. Torud, Toruliitmikud ja kanalisatsioonikaevud
3. Ehitusprojekt
4. Ehitustehnilised tööd
5. Toru klassi valimine
6. Torustiku paigaldamine veekogusse
7. Hoonega seotud torustikud
8. Ülevaatus ja järelevalve
9. Lisad

Maht 73 lk

Hind: 38,00 
Kogus: